چشم انداز نانوبوند

ما بر آنیم تا به عنوان یک شرکت نمونه در سطح کشور مطرح و با بهترین محصولات خدمتی نوین در صنایع کشور انجام دهیم.

۱- افـزایش تـوان فروش در سال واحـدهای فروش شرکت.
۲- در دست گرفتن کامل بازار ایران و کشور های همسایه
۳- تعهـد به حفـظ محیـط زیست با اجـرای برنـامه های کوتاه مدت و دراز مدت.
۴- ارتقاء سطح سلامت ، دانش فنی در امور شرکت. تبدیل شدن به یک سازمان متعالی و سرآمد در سطح بین المللی .
۵- واحد نمونه فروش و خدمات با اعتقاد به توسعه پایدار و صیانت از نیروی انسانی.
۶- ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی (و بهنگام سازی دانش و ارتقای مهارت آنان)
۷- دستیابی به روشها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی ) و همگام سازی با روند سریع پیشرفتهای جهانی
۸- توسعه حوزه بازار از طریق ایجاد مراکز خدماتی وابسته و فرو ش منطقه ای .
۹- توسعه بازار فروش و بهبود مستمر سطح ارتباطات کارکنان با مشتریان و ایجاد انگیزه برای ارتقاء حسن رابطه و حس وفاداری
۱۰- ارتقای کیفیت عملیات تجاری و خدماتی .
۱۱- توسعه ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان از طریق ایجاد خطوط جدید و مدرن .
۱۲- توسعه منابع انسانی و اصلاح ساختار سازمانی متناسب با چشم انداز و اهداف شرکت .
۱۳- بهبود وضعیت فرهنگی ، کاری و ارتباطی کارکنان .
۱۴- توسعه منابع تأمین کالای تجاری و توسعه بازار خدماتی متناسب با تغییرات ساختار سرمایه ای خدمات شرکت .
۱۵- توسعه تکنولوژیکی و دانش مهندسی مرتبط با فعالیت شرکت در بخش های بازرگانی ، خدماتی و اطلاع رسانی IT.
۱۶- نوسازی سازمان کار ، نظام و روشهای بازرگانی شرکت متناسب با تغییرات بوجود آمده در ساخت سرمایه ای شرکت و تغییرات بازار و مصرف (عرضه و تقاضا)
۱۷- توسعه امکانات ساختاری منطبق با فعالیت های جاری و آتی شرکت .
۱۸- اصلاح ساختار حسابداری مدیریت بر شرکت با تاکید بر آن.
۱۹- مدیریت هزینه (cost effective management)
۲۰- بهبود امکانات
۲۱- اصلاح روند مهندسی پروژه ها
۲۲- انسجام درون سازمانی