تاییدیه آزمایشگاه رازی ورق نانوبوند

جهت مشاهده تصویر کامل هر تاییدیه روی آن کلیک کنید.

تهیه قرص و طیف IR مطابق استاندارد ASTM E 1252-13

آزمون کششی در دمای محیط

آزمون کششی در دمای محیط

آزمون چسبندگی پوشش (Tape Test)

آزمون تعیین نیروی جدایش روکش آلومینیومی از مواد پلیمری

آزمون تعیین نیروی جدایش روکش آلومینیومی از مواد پلیمری

آزمون تعیین نیروی جدایش روکش آلومینیومی از مواد پلیمری

آزمون تعیین نیروی جدایش روکش آلومینیومی از مواد پلیمری