گارانتی از 15 سال به 20 سال افزایش یافت

آلومینیوم کامپوزیت

گارانتی از 15 سال به 20 سال افزایش یافت.