سفارش ابعاد خاص ورق الومینیوم کامپوزیت

ورق الومینیوم کامپوزیت نانو بوند

دریافت سفارش ابعاد خاص ورق الومینیوم کامپوزیت نانو بوند ( در طول ورق ) امکانپذیر است، عرض ورق همان 1.25 ثابت و طول ورق با متراژ درخواستی قابل تولید است.

اطلاعات بیشتر ……