آلومینیوم کامپوزیت و کسری کار و اختلاف رنگ

آلومینیوم کامپوزیت

در هر پروژه ای که مصالح آلومینیوم کامپوزیت ،بایستی محاسبه متراژ به صورت دقیق براورد شود و در صورت امکان در 1 پارت سفارش و خریداری شود و تلاش بر این باشد که در کمترین زمان ممکن پروژه به اتمام برسد، کویل هر رنگ و کد همیشه در هر برند به صورت ثابت است ولی در هر مرتبه جهت سفارش کویل روی ورق آلومینیوم کامپوزیت نانو بوند به کارخانه‌‌‌‌های رنگ در چین برای رنگ کویل 1 تا 2 پرده متفاوت است ( لازم به ذکر است کد و رنگ همان کد و رنگ قبلی و ثابت است و در زمان مشاهده هیچگونه مغایرتی ندارد ولی اگر کنار هم گذاشته شود مشاهده خواهیم کرد متفاوت است 1 یا 2 پرده ) البته برای پروژه ها جدید عالی است ولی به عنوان کسری بایدتوجه داشت به این مهم.

لذابایستی توجه داشته که اولویت این باشد که در 1 پارت خرید شود و در صورت کسری حتما چک رنگ شود و یا کد فنی اعلام شود ( این مسئله در تمامی برندها برقرار است و البته در تمامی کد و رنگ ها پیش نمیاد و ممکن است چندین سال پایدار و 1بار همان کد و رنگ در زمانی که وارد میشود به کشور تفاوت داشته باشد)